Podmínky soutěže

Soutěž TikTok Bobble to the Beat 2024

PRO ÚČAST NEBO VÝHRU NENÍ NUTNÝ ŽÁDNÝ NÁKUP. NÁKUP NEZVYŠUJE ŠANCI NA VÝHRU.

1. Způsobilost: Do kampaně Bobble to the Beat se mohou zapojit pouze ti, kteří se zaregistrují na adrese https://m.shortstack.page/qVjM3Q. a kteří jsou k datu vstupu starší 18 let. Do kampaně se mohou přihlásit účastníci ze Spojených států a Kanady a je neplatná tam, kde je to zákonem zakázáno. Kampaně se nemohou účastnit zaměstnanci společností Basic Fun!, Hasbro a jejich přidružených společností, dceřiných společností, reklamních a propagačních agentur a dodavatelů (dále společně jen „zaměstnanci“) a nejbližší rodinní příslušníci a/nebo osoby žijící s nimi ve společné domácnosti. Kampaň podléhá všem platným federálním, státním a místním zákonům a předpisům. Neplatné tam, kde je to zakázáno.

2. Souhlas s pravidly: Účastí v soutěži soutěžící („vy“) souhlasí s tím, že bude plně a bezpodmínečně dodržovat tato pravidla, a prohlašuje a zaručuje, že splňuje podmínky způsobilosti. Kromě toho souhlasíte s tím, že přijmete rozhodnutí společnosti Basic Fun! jako konečné a závazné, pokud jde o obsah této kampaně.

3. Období kampaně: 2024 v 8:00 ET a končí 8. května 2024 ve 23:59. Všechny online příspěvky musí být doručeny do konce soutěže.

4. Jak se přihlásit: Do kampaně je třeba se přihlásit prostřednictvím online formuláře na adrese https://m.shortstack.page/qVjM3Q.. Příspěvek musí splňovat všechny uvedené požadavky kampaně, aby mohl být oceněn. Příspěvky, které jsou neúplné nebo nesplňují pravidla či specifikace, mohou být na základě vlastního uvážení společnosti Basic Fun! diskvalifikovány: Do soutěže se můžete přihlásit pouze jednou. Musíte poskytnout požadované informace. Nesmíte se zúčastnit vícekrát, než je uvedeno, a to použitím více e-mailových adres, identit nebo zařízení ve snaze obejít pravidla. Pokud použijete podvodné metody nebo se jinak pokusíte obejít pravidla, může být vaše přihláška dle uvážení společnosti Basic Fun! vyřazena ze soutěže.

5. Ceny: Vítěz(é) kampaně (dále jen „výherce“) obdrží cenu v pořadí, v jakém byl vybrán(i) v rámci losování:

  • Cena za první místo: Voucher na cestu zdarma na LPSCon ’24 v Las Vegas: Setkejte se s dalšími fanoušky LPS a tvůrci obsahu v Las Vegas 20. července 2024 na oficiálním LPSCon ’24! Tento balíček zahrnuje 2 vstupenky Content Creator Pass (umožňují plný přístup na akci) a cestovní poukaz v hodnotě 2 000 USD na nákup letenek a ubytování v hotelu pro dvě osoby na akci.
  • Cena za druhé místo: Kompletní Kolekce – Littlest Pet Shop Gen 7 Series 1: Začněte svou sbírku správným směrem díky všechny produkty dostupné v první sérii Gen 7.! Tato sada obsahuje všechny slepé balíčky, dvojice domácích mazlíčků, trojice a hrací sady – v maloobchodní hodnotě přes 500 dolarů!
  • Ceny za třetí, čtvrté a páté místo: Nejhledanější zvířecí obchod Littlest Pet Shop: Zbývající tři výherci obdrží balíček LPS, který obsahuje kombinaci čtyř nejžádanějších balíčků domácích mazlíčků ze série 1, které jsou buď vyprodané, nebo se v obchodech těžko shánějí – v maloobchodní hodnotě 150 USD!

Skutečná/odhadovaná hodnota se může v době předání ceny lišit. Specifika výhry určuje výhradně společnost Basic Fun!. Žádná peněžní ani jiná náhrada výhry není povolena, s výjimkou případů, kdy tak rozhodne společnost Basic Fun!. Výhra je nepřenosná. Veškeré výdaje spojené s výhrou, včetně mimo jiné všech federálních, státních a/nebo místních daní, nese výhradně výherce. Není povolena žádná záměna výhry ani převod/postoupení výhry na jiné osoby nebo požadavek na peněžní ekvivalent ze strany výherce. Přijetí výhry představuje svolení k tomu, aby [your company name] používat jméno, podobiznu a příspěvky výherce pro účely reklamy a obchodu bez další náhrady, pokud to není zakázáno zákonem.

6. Šance na výhru: Šance na výhru závisí na počtu přijatých způsobilých příspěvků. Pro vstup do soutěže není nutný žádný nákup.

7. Výběr a oznámení vítěze: Výherce bude vybrán náhodným losováním prostřednictvím soutěžní platformy ShortStack. Výherce bude informován e-mailem do pěti (5) dnů od výběru výherce. Společnost Basic Fun! nenese žádnou odpovědnost za to, že výherce neobdrží oznámení z důvodu nevyžádané pošty, nevyžádaných e-mailů nebo jiných bezpečnostních nastavení, ani za to, že výherce uvede nesprávné nebo jinak nefunkční kontaktní údaje. Pokud se výherce nepodaří kontaktovat, není způsobilý, nevyzvedne si výhru do 30 dnů od odeslání oznámení o výhře nebo včas neodevzdá vyplněné a podepsané prohlášení a prohlášení o uvolnění práv, může výhra propadnout a bude vybrán náhradní výherce. Přijetí ceny nabízené v této kampani výhercem je podmíněno dodržováním všech federálních, státních a místních zákonů a předpisů. JAKÉKOLI PORUŠENÍ TĚCHTO OFICIÁLNÍCH PRAVIDEL ZE STRANY VÝHERCE (DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ SPOLEČNOSTI BASIC FUN!) BUDE MÍT ZA NÁSLEDEK DISKVALIFIKACI VÝHERCE JAKO VÝHERCE KAMPANĚ A VŠECHNA JEHO PRÁVA BUDOU OKAMŽITĚ UKONČENA.

8. Práva udělená vámi: Zadáním tohoto obsahu (např. fotografie, videa, textu atd.) berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost Basic Fun!, kdokoli jednající jménem společnosti Basic Fun!, a nabyvatelé licence, nástupci a postupníci společnosti Basic Fun! mají právo, pokud je to povoleno zákonem, tisknout, publikovat, vysílat, distribuovat a používat v jakýchkoli médiích, která jsou nyní známá nebo budou vyvinuta v budoucnu, na dobu neurčitou a po celém světě, bez omezení, váš vstup, jméno, portrét, obrázek, hlas, podobiznu, obraz, prohlášení o kampani a životopisné údaje pro zpravodajské, propagační, informační, obchodní, reklamní, public relations a propagační účely. bez jakékoli další náhrady, oznámení, přezkoumání nebo souhlasu. Nepovinná slovní spojení pro soutěže: Zadáním tohoto obsahu prohlašujete a zaručujete, že váš příspěvek je originálním autorským dílem a neporušuje vlastnická práva nebo práva duševního vlastnictví žádné třetí strany. Pokud váš příspěvek poruší práva duševního vlastnictví jiné osoby, budete na základě vlastního uvážení společnosti Basic Fun! diskvalifikováni. Pokud bude na obsah vašeho příspěvku vzneseno tvrzení, že porušuje vlastnická práva nebo práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany, budete se na vlastní náklady bránit nebo se proti takovým tvrzením bránit. Jste povinni odškodnit společnost Basic Fun!, bránit ji a ochránit ji před jakoukoli žalobou, řízením, nároky, odpovědností, ztrátou, škodou, náklady nebo výdaji, které společnosti Basic Fun! mohou vzniknout, které utrpí nebo které bude muset uhradit v důsledku takového porušení nebo podezření na porušení práva třetí strany.

9. Obchodní podmínky: Společnost Basic Fun! si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení kampaň zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit, pokud virus, chyba, neautorizovaný lidský zásah, podvod nebo jiná příčina mimo kontrolu společnosti Basic Fun! poškodí nebo ovlivní správu, bezpečnost, spravedlnost nebo řádný průběh kampaně. V takovém případě může společnost Basic Fun! vybrat výherce ze všech způsobilých příspěvků, které obdrží před a/nebo po (případně) opatření přijatém společností Basic Fun! Společnost Basic Fun! si vyhrazuje právo podle vlastního uvážení diskvalifikovat jakoukoli osobu, která narušuje nebo se pokouší narušit proces přihlašování nebo fungování kampaně nebo webových stránek nebo porušuje tyto podmínky. Společnost Basic Fun! si v zájmu zachování integrity kampaně vyhrazuje právo zrušit hlasování z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně: vícenásobných přihlášek od téhož uživatele z různých IP adres; vícenásobných přihlášek z téhož počítače nad rámec povolený pravidly kampaně; nebo použití botů, maker, skriptů nebo jiných technických prostředků pro přihlášení. Jakýkoli pokus účastníka záměrně poškodit jakoukoli webovou stránku nebo narušit legitimní fungování kampaně může být porušením trestních a občanských zákonů. Pokud k takovému pokusu dojde, společnost Basic Fun! si vyhrazuje právo požadovat náhradu škody v plném rozsahu povoleném zákonem.

10. Omezení odpovědnosti: Vstupem do soutěže souhlasíte s tím, že společnost Basic Fun! a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, reklamní a propagační agentury, partnery, zástupce, agenty, nástupce, postupníky, zaměstnance, vedoucí pracovníky a ředitele zbavujete odpovědnosti za jakoukoli odpovědnost, onemocnění, zranění, smrt, ztrátu, soudní spor, nárok nebo škodu, která může vzniknout přímo nebo nepřímo, ať už z nedbalosti nebo bez ní: (i) účast takového účastníka v kampani a/nebo jeho přijetí, držení, použití nebo zneužití jakékoli výhry nebo její části; (ii) technické poruchy jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně poruchy počítače, kabelu, sítě, hardwaru nebo softwaru nebo jiného mechanického vybavení; (iii) nedostupnost nebo nedostupnost jakýchkoli přenosů, telefonních nebo internetových služeb; (iv) neoprávněný lidský zásah do jakékoli části procesu vstupu nebo propagační akce; (v) elektronická nebo lidská chyba při správě propagační akce nebo zpracování přihlášek.

11. Spory: Tato kampaň se řídí právem Spojených států amerických a státu FLORIDA, bez ohledu na právní spory. Podmínkou účasti v této kampani je, že účastník souhlasí s tím, že veškeré spory, které se nepodaří vyřešit mezi stranami, a žaloby vyplývající z této kampaně nebo s ní související budou řešeny individuálně, bez použití jakékoli formy hromadné žaloby, a to výhradně u příslušného soudu na Floridě. Dále platí, že v žádném takovém sporu nesmí účastník za žádných okolností získat odškodnění za sankční, náhodné nebo následné škody, včetně přiměřených nákladů na právní zastoupení, kromě skutečných výdajů účastníka (tj. nákladů spojených s účastí v této kampani), a tímto se vzdává všech práv na ně. Účastník se dále vzdává všech práv na znásobení nebo zvýšení náhrady škody.

12. Zásady ochrany osobních údajů: Na informace zaslané v rámci přihlášky se vztahují zásady ochrany osobních údajů uvedené na webových stránkách Basic Fun!. Chcete-li si přečíst Zásady ochrany osobních údajů, klikněte na https://www.basicfun.com/legal/. Poznámka: Zásady ochrany osobních údajů jsou nepovinné, ale mohou být vyžadovány při propagaci na webu při použití platforem třetích stran nebo při použití funkcí ze sociálních kanálů. Zahrnutím těchto informací dáte uživatelům jasně najevo, jak budete jejich informace používat.

13. Seznam vítězů: Pro získání kopie jména výherce nebo kopie těchto oficiálních pravidel zašlete svou žádost spolu s orazítkovanou obálkou na adresu: Basic Fun!, 301 Yamato Road, Suite 4200, Boca Raton, FL 33431. Žádost musí být doručena nejpozději 31. prosince 2024.

14. Sponzor: Sponzorem kampaně je společnost Basic Fun!, 301 Yamato Road, Suite 4200, Boca Raton, FL 33431, USA.

15. TikTok: Kampaň pořádaná společností Basic Fun! není v žádném případě sponzorována, podporována, spravována ani spojena s TikTokem.

welcome-kids-alt

Kid’s Section

Play and explore with our Pets!

All ages are welcome!

Play Here