Polityka prywatności

Ogólna informacja o ochronie prywatności w Basic Fun

Data wejścia w życie: 20 lipca 2023 r.

Basic Fun, Inc. i jej podmioty stowarzyszone („Basic Fun„, „my„, „nas” lub „nasz„) szanują Twoją prywatność. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności opisuje przetwarzanie Danych osobowych (zdefiniowanych poniżej), które są dostarczane, gromadzone lub udostępniane w witrynach, aplikacjach, mediach społecznościowych lub innych platformach, które zawierają łącza do niniejszej Informacji o ochronie prywatności (zwanych łącznie „Witryną„). Opisuje również wybory użytkownika dotyczące gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania jego Danych osobowych.

Niniejsza Polityka prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie natychmiast po ich opublikowaniu na Stronie. Istotne zmiany będą wyraźnie publikowane na Stronie lub w inny sposób przekazywane użytkownikowi.

 1. Gromadzone przez nas dane osobowe

Możemy gromadzić i przetwarzać szereg Danych osobowych. „Dane osobowe” oznaczają informacje, które jednoznacznie identyfikują użytkownika, odnoszą się do niego, opisują go lub mogą być z nim powiązane.

Rodzaje gromadzonych przez nas Danych osobowych mogą obejmować:

 1. W jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkowników

Większość przeglądarek umożliwia blokowanie, usuwanie lub wyłączanie plików cookie, a urządzenie mobilne może umożliwiać wyłączenie przesyłania unikalnych identyfikatorów i danych o lokalizacji. Jeśli użytkownik zdecyduje się odrzucić pliki cookie lub zablokować identyfikatory urządzeń, niektóre funkcje Witryny mogą być niedostępne lub niektóre funkcje mogą być ograniczone lub niedostępne. Aby uzyskać pomoc dotyczącą zmiany ustawień, należy zapoznać się ze stronami pomocy przeglądarki lub urządzenia mobilnego.

Niektórzy z naszych dostawców usług lub wtyczek mogą korzystać z plików cookie lub innych metod gromadzenia informacji dotyczących korzystania z Witryny przez użytkownika i mogą łączyć informacje zawarte w tych plikach cookie z wszelkimi danymi osobowymi użytkownika, które mogą posiadać. Wykorzystanie takich informacji o śledzeniu przez stronę trzecią zależy od informacji o ochronie prywatności tej strony trzeciej. Obecnie nie reagujemy na sygnały Do Not Track („DNT”) wysyłane do nas przez przeglądarkę użytkownika. Więcej informacji na temat działania DNT można znaleźć na stronie http://allaboutdnt.com/.

Reklama behawioralna online. Możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu wysyłania lub dostarczania reklam, które są spersonalizowane w oparciu o przewidywania dotyczące zainteresowań użytkownika wygenerowane na podstawie jego wizyt w witrynach internetowych (w tym w niniejszej Witrynie) w czasie i w różnych witrynach internetowych.

Używamy Google Ads do wyświetlania reklam na różnych stronach internetowych. Google wykorzystuje pliki cookie do zbierania danych o wizytach użytkownika w Witrynie w celu generowania ukierunkowanych reklam w innych odwiedzanych witrynach. Aby zrezygnować z tego typu reklam Google, dostosować swoje preferencje reklamowe lub ograniczyć gromadzenie lub wykorzystywanie takich danych przez Google, odwiedź Centrum bezpieczeństwa Google i Ustawienia reklam Google i postępuj zgodnie ze spersonalizowanymi instrukcjami rezygnacji z reklam Google. Rezygnacja nie będzie miała wpływu na korzystanie z Witryny.

Aby zmienić preferencje dotyczące niektórych reklam online lub uzyskać więcej informacji na temat sieci reklamowych i reklam behawioralnych online, należy odwiedzić stronę rezygnacji konsumentów National Advertising Initiative lub program samoregulacji Digital Advertising Alliance. Zmiana ustawień w poszczególnych przeglądarkach lub sieciach reklamowych niekoniecznie zostanie przeniesiona do innych przeglądarek lub sieci reklamowych. W rezultacie, w zależności od żądanej rezygnacji, użytkownik może nadal widzieć nasze reklamy. Rezygnacja z reklam ukierunkowanych nie oznacza rezygnacji ze wszystkich reklam, a jedynie z tych skierowanych do użytkownika.

 1. Jak wykorzystujemy dane osobowe

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo możemy wykorzystywać Dane Osobowe do:

 1. Ujawnianie danych osobowych użytkownika

Możemy ujawnić dane osobowe użytkownika w następujących okolicznościach:

 1. Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności, lub przez dłuższy okres wymagany przez prawo.

 1. Jak chronimy dane osobowe użytkowników

Dokładamy wszelkich uzasadnionych handlowo starań, aby chronić poufność i bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas Danych osobowych. Jednakże, pomimo tych wysiłków mających na celu przechowywanie Danych Osobowych w bezpiecznym środowisku operacyjnym, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Danych Osobowych podczas ich przesyłania lub przechowywania w naszych systemach. Ponadto, choć staramy się zapewnić integralność i bezpieczeństwo Danych Osobowych, nie możemy zagwarantować, że nasze środki bezpieczeństwa uniemożliwią stronom trzecim, takim jak hakerzy, nielegalne uzyskanie dostępu do Danych Osobowych.

 1. Wybór i kontrola użytkownika

W zależności od lokalizacji użytkownika i z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, użytkownik może mieć prawo do korzystania z pewnych mechanizmów kontroli i dokonywania wyborów dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania przez nas jego Danych osobowych. Prawo to może obejmować następujące elementy:

Należy pamiętać, że nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z subskrypcji określonej korespondencji, możemy nadal mieć potrzebę skontaktowania się z nim w celu przekazania ważnych informacji transakcyjnych lub administracyjnych, zgodnie z prawem. Ponadto, jeśli użytkownik wycofa swoją zgodę lub sprzeciwi się przetwarzaniu, lub jeśli zdecyduje się nie podawać określonych Danych Osobowych, możemy nie być w stanie świadczyć mu niektórych lub wszystkich naszych usług.

 1. Międzynarodowe korzystanie z witryny

Jeśli użytkownik odwiedza niniejszą Witrynę spoza Stanów Zjednoczonych, należy pamiętać, że poprzez podanie swoich Danych osobowych są one przekazywane, przechowywane, gromadzone lub przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajdują się i działają nasze serwery.

 1. Prywatność dzieci
 2. Nie gromadzimy ani nie pozyskujemy celowo żadnych Danych Osobowych od dzieci poniżej 16 roku życia bez zgody ich rodziców. W przypadku, gdy dowiemy się, że zebraliśmy Dane osobowe od dziecka, niezwłocznie podejmiemy kroki w celu usunięcia tych informacji. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem prawnym i uważasz, że Twoje dziecko przekazało nam swoje Dane Osobowe, możesz wysłać nam wiadomość e-mail na adres [email protected] lub skontaktować się z nami, korzystając z informacji wymienionych w sekcji 15.

Wytyczne zostały ustanowione w ramach obowiązującej prywatności w celu ochrony prywatności dzieci w Internecie. Basic Fun zobowiązuje się do przestrzegania tych wytycznych, w tym wytycznych określonych przez CARU, dotyczących prywatności i bezpieczeństwa w Internecie. Chcielibyśmy, abyś przejrzał tę stronę, aby upewnić się, że jesteś zadowolony z naszego podejścia i prezentacji. Basic Fun nie chce gromadzić żadnych informacji, których przekazywanie nam przez dziecko jest dla rodzica niekomfortowe.

Nasze Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa surowo zabraniają publikowania informacji, które mogłyby osobiście zidentyfikować dziecko, takich jak jego zdjęcie, prawdziwe imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu lub fizyczna lokalizacja, chyba że rodzic wyraźnie wyrazi na to zgodę, być może w związku z zostaniem zwycięzcą konkursu, finalistą itp. Naszym celem jest również zapobieganie narażaniu dzieci na treści internetowe, które mogą wywoływać u nich niepokój lub strach, dlatego rygorystycznie regulujemy linki do zewnętrznych stron internetowych

 1. Linki do stron internetowych osób trzecich

Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki stosowane przez jakiekolwiek strony internetowe lub usługi powiązane z Witryną lub z niej pochodzące, w tym za informacje lub treści w nich zawarte. Zachęcamy do sprawdzania i zadawania pytań przed ujawnieniem Danych Osobowych stronom trzecim, ponieważ wszelkie ujawnione Dane Osobowe będą podlegać odpowiedniej Polityce Prywatności strony trzeciej.

 1. Mieszkańcy Kalifornii

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, niniejsza sekcja ma zastosowanie do gromadzenia i wykorzystywania przez nas „Danych osobowych”, jeśli użytkownik jest mieszkańcem Kalifornii, zgodnie z wymogami kalifornijskiej ustawy o ochronie prywatności konsumentów z 2018 r. i jej przepisów wykonawczych, zmienionych kalifornijską ustawą o prawach do prywatności („CPRA„). W niniejszej sekcji opisano (1) kategorie gromadzonych i ujawnianych przez nas Danych osobowych podlegających CPRA, (2) prawa użytkownika do prywatności wynikające z CPRA oraz (3) sposób korzystania z przysługujących mu praw.

Używając terminu „Dane osobowe” w kontekście CPRA, mamy na myśli informacje, które identyfikują, odnoszą się do, opisują, mogą być powiązane lub mogą być powiązane, bezpośrednio lub pośrednio, z konkretnym konsumentem lub gospodarstwem domowym w Kalifornii.

Jeśli chcesz otrzymać kopię niniejszej sekcji w innym formacie (np. do druku) lub języku, skontaktuj się z nami, korzystając z informacji podanych w sekcji 15.

 1. Kategorie gromadzonych, wykorzystywanych i udostępnianych danych osobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zebraliśmy następujące kategorie danych osobowych od naszych konsumentów. Źródła, z których uzyskujemy te informacje oraz sposoby, w jakie je wykorzystujemy, zostały określone w sekcji 2 powyżej. Nie będziemy gromadzić dodatkowych kategorii Danych osobowych ani wykorzystywać zgromadzonych przez nas Danych osobowych do istotnie różnych, niepowiązanych lub niezgodnych celów bez powiadomienia użytkownika.

Kategoria gromadzonych danych osobowych Kategoria źródła, z którego zbierane są dane osobowe Cel kolekcji Kategoria odbiorców, którym ujawniane są dane osobowe w celach biznesowych Czy dane osobowe są sprzedawane lub udostępniane?
Identyfikatory, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Bezpośrednio od Ciebie Patrz sekcja powyżej zatytułowana „Cele, dla których gromadzimy dane osobowe”. Dostawcy usług Nie
Kategorie danych osobowych wymienione w statucie California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)), takie jak imię i nazwisko, podpis, numer ubezpieczenia społecznego, adres, numer telefonu, numer paszportu, numer prawa jazdy lub stanowego dowodu tożsamości, numer polisy ubezpieczeniowej, wykształcenie, zatrudnienie, historia zatrudnienia, numer konta bankowego, informacje medyczne lub informacje o ubezpieczeniu zdrowotnym. Bezpośrednio od Ciebie Patrz sekcja powyżej zatytułowana „Cele, dla których gromadzimy dane osobowe”. Dostawcy usług Nie
Internet lub inna podobna aktywność sieciowa. Bezpośrednio od użytkownika; oraz Pliki cookie Patrz sekcja powyżej zatytułowana „Cele, dla których gromadzimy dane osobowe”. Dostawcy usług Nie
Dane geolokalizacyjne Bezpośrednio od użytkownika; Partnerzy biznesowi; i pliki cookie Patrz sekcja powyżej zatytułowana „Cele, dla których gromadzimy dane osobowe”. Dostawcy usług Nie
Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem. Bezpośrednio od użytkownika; Partnerzy biznesowi Patrz sekcja powyżej zatytułowana „Cele, dla których gromadzimy dane osobowe”. Dostawcy usług Nie

Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, masz prawo do uzyskania: (a) listę wszystkich stron trzecich, którym firma PayPal mogła ujawnić dane osobowe użytkownika w celach marketingu bezpośredniego w ciągu ostatniego roku, oraz (b) opis kategorii ujawnionych Danych Osobowych, kontaktując się z nami zgodnie z sekcją „Kontakt z nami” poniżej.

Będziemy przechowywać każdą kategorię danych osobowych użytkownika tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów opisanych w sekcji „W jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika” powyżej, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. Kryteria, na podstawie których będziemy określać, jak długo będziemy przechowywać Dane osobowe użytkownika, obejmują to, czy: potrzebujemy Danych osobowych użytkownika, aby dostarczać mu produkty lub usługi, o które prosił; nadal utrzymujemy relację z użytkownikiem; użytkownik prosił nas o informacje, produkty lub usługi; mamy prawo lub obowiązek dalszego przechowywania Danych osobowych użytkownika; mamy zobowiązanie wobec strony trzeciej, które obejmuje Dane osobowe użytkownika; nasze zasady i obowiązki dotyczące przechowywania lub prowadzenia dokumentacji nakazują nam przechowywanie Danych osobowych użytkownika; mamy interes w dostarczaniu użytkownikowi informacji o naszych usługach; oraz mamy inny cel biznesowy przechowywania Danych osobowych użytkownika.

 1. Twoje prawa do prywatności w Kalifornii

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, możesz mieć następujące prawa:

Prawo do prywatności Opis
Zawiadomienie Prawo do bycia poinformowanym o tym, jakie kategorie Danych Osobowych będą gromadzone w momencie ich gromadzenia lub przed tym momentem oraz o celach, dla których będą one wykorzystywane i udostępniane.
Dostęp Prawo do żądania podania kategorii Danych Osobowych zebranych w ciągu ostatnich dwunastu (12) miesięcy, kategorii źródeł, z których Dane Osobowe zostały zebrane, konkretnych elementów Danych Osobowych zebranych na temat użytkownika oraz celów biznesowych, dla których takie Dane Osobowe są zbierane i udostępniane. Użytkownik może również zażądać podania kategorii Danych Osobowych, które zostały ujawnione w celach biznesowych, oraz kategorii stron trzecich w ciągu dwunastu (12) miesięcy poprzedzających żądanie podania Danych Osobowych.
Przenośność danych Prawo do otrzymania danych osobowych, które zostały nam wcześniej przekazane.
Wymazywanie Prawo do usunięcia danych osobowych użytkownika. Należy jednak pamiętać, że możemy nie spełnić prośby użytkownika o usunięcie danych, jeśli my (lub nasi usługodawcy) jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni do przechowywania danych osobowych użytkownika w co najmniej jednej z poniższych kategorii celów: (1) w celu sfinalizowania transakcji, dla której Dane Osobowe zostały zebrane, dostarczenia towaru lub usługi żądanej przez użytkownika lub sfinalizowania umowy między nami a użytkownikiem; (2) w celu zapewnienia integralności, bezpieczeństwa i funkcjonalności naszej strony internetowej; (3) w celu przestrzegania obowiązującego prawa lub obowiązku prawnego lub wykonywania praw wynikających z przepisów prawa (w tym prawa do wolności słowa); lub (4) w celu innego wewnętrznego wykorzystania Danych Osobowych użytkownika, w sposób zgodny z prawem, który jest zgodny z kontekstem, w którym użytkownik je przekazał.
Korekta Użytkownik ma prawo zażądać od nas poprawienia wszelkich nieprawidłowych danych osobowych, które gromadzimy lub przechowujemy na jego temat, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków. Po otrzymaniu i potwierdzeniu możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta (patrz poniżej), poprawimy (i skierujemy do wszystkich naszych usługodawców, którzy przechowują dane użytkownika w naszym imieniu, aby poprawili) dane osobowe użytkownika z naszych rejestrów, chyba że ma zastosowanie wyjątek. Możemy odrzucić wniosek o korektę, jeśli (a) uważamy, że przechowywane przez nas dane osobowe użytkownika są dokładne; (b) poprawienie informacji byłoby niemożliwe lub nieproporcjonalne; lub (c) jeśli żądanie jest sprzeczne z naszymi zobowiązaniami prawnymi.
Rezygnacja ze sprzedaży lub udostępniania danych osobowych Nie sprzedajemy ani nie udostępniamy danych osobowych użytkowników. Jeśli jednak tak się stanie, użytkownik będzie miał prawo zrezygnować ze sprzedaży lub udostępniania swoich Danych osobowych.

Tylko użytkownik lub osoba zarejestrowana w Kalifornijskim Sekretariacie Stanu, którą użytkownik upoważnił do działania w jego imieniu, może złożyć wniosek związany z jego Danymi Osobowymi. Możesz również złożyć wniosek w imieniu swojego małoletniego dziecka.

Użytkownik może złożyć wniosek o dostęp lub przeniesienie danych tylko dwa razy w ciągu 12 miesięcy. Wniosek musi:

 1. Osoby fizyczne w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym i Wielkiej Brytanii

Celem niniejszej sekcji jest dostarczenie informacji i dodatkowych postanowień, które mają zastosowanie do przetwarzania przez nas Danych osobowych osób fizycznych znajdujących się w Unii Europejskiej i/lub Wielkiej Brytanii („WIELKA BRYTANIA„) zgodnie z unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 i brytyjskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (zwanymi dalej łącznie „RODO”).RODO„).

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania przez nas Danych Osobowych opisanych w niniejszej Informacji o polityce prywatności będzie zależeć od Danych Osobowych i kontekstu, w jakim je przetwarzamy. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników:

 1. Przekazywanie danych osobowych

Dane Osobowe mogą być przekazywane i/lub przetwarzane przez strony trzecie znajdujące się poza UE lub Wielką Brytanią, z których niektóre mogą nie być uważane za zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych. Będziemy przekazywać Dane Osobowe stronom trzecim znajdującym się poza UE lub Wielką Brytanią tylko wtedy, gdy zapewnimy odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony takich Danych Osobowych poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych lub innych zatwierdzonych metod.

 1. Prawa do prywatności

Zgodnie z RODO użytkownik może mieć prawo do:

Więcej informacji na temat korzystania z tych praw znajduje się w sekcji 14 poniżej. W zależności od lokalizacji użytkownika, może on mieć prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego lub innej agencji regulacyjnej, jeśli uważa, że naruszyliśmy którekolwiek z praw dotyczących jego Danych osobowych. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w pierwszej kolejności, abyśmy mogli bezpośrednio zająć się Twoimi obawami, zanim to zrobisz.

 1. Korzystanie z indywidualnych praw do prywatności

Użytkownik nie będzie w żaden sposób dyskryminowany w związku z korzystaniem przez niego z praw wymienionych poniżej, co oznacza, że nie będziemy odmawiać mu towarów lub usług, oferować mu innych cen lub stawek za towary lub usługi, ani zapewniać mu innego poziomu lub jakości towarów lub usług.

Aby skorzystać ze swoich praw do prywatności zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych, należy przesłać nam wniosek za pomocą jednej z poniższych metod:

Weryfikacja: Musimy zweryfikować tożsamość użytkownika przed spełnieniem jego żądań. Jeśli początkowo nie będziemy w stanie zweryfikować tożsamości użytkownika, możemy poprosić o dodatkowe informacje w celu zakończenia procesu weryfikacji. Będziemy wykorzystywać Dane Osobowe podane w żądaniu wyłącznie w celu weryfikacji tożsamości żądającego. Jeśli jesteś upoważnionym agentem składającym wniosek w imieniu konsumenta z Kalifornii, będziemy również musieli zweryfikować Twoją tożsamość, co może wymagać dowodu Twojej pisemnej autoryzacji lub dowodu pełnomocnictwa.

Staramy się odpowiadać na wnioski w terminie wymaganym przez obowiązujące prawo. Jeśli będziemy potrzebować więcej czasu, poinformujemy użytkownika o przyczynie i okresie przedłużenia na piśmie.

Jeśli użytkownik posiada u nas konto, pisemna odpowiedź zostanie dostarczona na to konto. Jeśli użytkownik nie posiada u nas konta, pisemną odpowiedź prześlemy pocztą lub drogą elektroniczną, według wyboru użytkownika.

Nie pobieramy opłat za rozpatrzenie wniosku lub udzielenie na niego odpowiedzi, chyba że jest on nadmierny, powtarzający się lub ewidentnie bezzasadny. Jeśli uznamy, że wniosek uzasadnia opłatę, poinformujemy użytkownika o powodach takiej decyzji i przedstawimy szacunkowy koszt przed wypełnieniem wniosku.

Nie możemy odpowiedzieć na żądanie użytkownika ani przekazać mu Danych Osobowych, jeśli nie możemy zweryfikować jego tożsamości i potwierdzić, że Dane Osobowe dotyczą użytkownika.Złożenie możliwego do zweryfikowania wniosku konsumenckiego nie wymaga utworzenia konta na naszej stronie.

Możemy odrzucić niektóre żądania lub spełnić je tylko częściowo, zgodnie z prawem. Na przykład, jeśli użytkownik zażąda usunięcia Danych osobowych, możemy zachować Dane osobowe, które musimy zachować do celów prawnych

Odwołania: Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia jego wniosku i chciałby złożyć odwołanie, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres [email protected].

 1. Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Należy pamiętać, że od czasu do czasu możemy modyfikować lub aktualizować niniejszą Politykę prywatności, dlatego prosimy o jej okresowe przeglądanie. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian możemy przekazać użytkownikowi zaktualizowaną Informację o polityce prywatności. O ile nie wskazano inaczej, wszelkie zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności będą obowiązywać natychmiast po ich opublikowaniu w Witrynie.

 1. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszych praktyk lub niniejszej Informacji o ochronie prywatności, prosimy o kontakt pod adresem [email protected]. Możesz również napisać do nas na adres:

Basic Fun, Inc.
301 Yamato Road, Suite 4200
Boca Raton, FL 33431
1.561.208.7970
[email protected]