Zásady ochrany osobních údajů

Obecné oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Basic Fun

Datum účinnosti: 20. července 2023

Společnost Basic Fun, Inc. a její přidružené společnosti („Basic Fun„, „my„, „nás“ nebo „naše„) respektují vaše soukromí. Toto oznámení o ochraně osobních údajů popisuje zpracování osobních údajů (definovaných níže), které jsou poskytovány, shromažďovány nebo sdíleny na stránkách, v aplikacích, na stránkách sociálních médií nebo na jiných platformách, které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů (souhrnně „stránky„). Popisuje také vaše možnosti volby ohledně shromažďování, sdílení a používání vašich osobních údajů.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme kdykoli změnit. Veškeré změny jsou účinné okamžitě po jejich zveřejnění na Stránkách. Podstatné změny budou viditelně zveřejněny na Stránkách nebo vám budou sděleny jiným způsobem.

 1. Osobní údaje, které shromažďujeme

Můžeme shromažďovat a zpracovávat řadu osobních údajů. „Osobními údaji“ se rozumí informace, které vás jednoznačně identifikují, vztahují se k vám, popisují vás nebo je lze s vámi rozumně spojit.

Mezi typy osobních údajů, které shromažďujeme, mohou patřit:

 1. Jak shromažďujeme vaše osobní údaje

Většina prohlížečů vám umožňuje blokovat, odstranit nebo zakázat soubory cookie a vaše mobilní zařízení vám může umožnit zakázat přenos jedinečných identifikátorů a údajů o poloze. Pokud se rozhodnete odmítnout soubory cookie nebo zablokovat identifikátory zařízení, některé funkce stránek nemusí být dostupné nebo mohou být některé funkce omezené či nedostupné. Pomoc se změnou nastavení naleznete na stránkách nápovědy prohlížeče nebo mobilního zařízení.

Někteří naši poskytovatelé služeb nebo zásuvné moduly mohou používat soubory cookie nebo jiné metody ke shromažďování informací o vašem používání Stránek a mohou kombinovat informace z těchto souborů cookie s vašimi osobními údaji, které mohou mít k dispozici. Použití těchto sledovacích informací třetí stranou závisí na oznámení o ochraně osobních údajů této třetí strany. V současné době nereagujeme na signály Do Not Track („DNT“), které nám váš prohlížeč zasílá. Další informace o tom, jak DNT funguje, najdete na adrese http://allaboutdnt.com/.

Online behaviorální reklama. Vaše osobní údaje můžeme použít k zasílání nebo doručování reklam, které jsou přizpůsobeny na základě předpovědí vašich zájmů získaných z vašich návštěv webových stránek (včetně této stránky) v průběhu času a na různých webových stránkách.

K zobrazování reklam na různých webových stránkách používáme služby Google Ads. Společnost Google používá soubory cookie ke shromažďování údajů o vašich návštěvách na Stránkách, aby vám mohla generovat cílené reklamy na jiných webových stránkách, které navštívíte. Chcete-li se odhlásit od tohoto typu reklamy společnosti Google, přizpůsobit si preference reklam nebo omezit shromažďování nebo používání těchto údajů společností Google, navštivte Centrum bezpečnosti Google a Nastavení reklam Google a postupujte podle pokynů společnosti Google pro odhlášení personalizovaných reklam. Odhlášení nebude mít vliv na vaše používání Stránek.

Chcete-li změnit své preference týkající se určitých online reklam nebo získat další informace o reklamních sítích a online behaviorální reklamě, navštivte stránku National Advertising Initiative Consumer opt-out nebo Digital Advertising Alliance Self-Regulatory Program. Změna nastavení v jednotlivých prohlížečích nebo reklamních sítích se nemusí nutně přenést do jiných prohlížečů nebo reklamních sítí. V závislosti na tom, o jaké odhlášení požádáte, se vám naše reklamy mohou zobrazovat i nadále. Odhlášením z cílené reklamy se neodhlašují všechny reklamy, ale pouze ty, které jsou na vás cílené.

 1. Jak používáme osobní údaje

V rozsahu povoleném platnými právními předpisy můžeme osobní údaje používat k:

 1. Zpřístupnění vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zveřejnit za následujících okolností:

 1. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nutné k naplnění účelů, pro které byly shromážděny, jak je uvedeno v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, nebo po delší dobu uchovávání vyžadovanou zákonem.

 1. Jak chráníme vaše osobní údaje

Vynakládáme přiměřené úsilí k ochraně důvěrnosti a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů. Navzdory tomuto úsilí ukládat osobní údaje v bezpečném provozním prostředí však nemůžeme zaručit bezpečnost osobních údajů během jejich přenosu nebo uložení v našich systémech. Ačkoli se snažíme zajistit integritu a bezpečnost osobních údajů, nemůžeme zaručit, že naše bezpečnostní opatření zabrání třetím stranám, například hackerům, v nezákonném získání přístupu k osobním údajům.

 1. Vaše volby a ovládací prvky

V závislosti na tom, kde se nacházíte, a s výhradou určitých výjimek můžete mít právo na určité kontroly a volby týkající se shromažďování, používání a sdílení vašich osobních údajů. Toto právo může zahrnovat následující:

Vezměte prosím na vědomí, že i když se z odběru určité korespondence odhlásíte, můžeme vás v souladu se zákonem stále potřebovat kontaktovat s důležitými transakčními nebo administrativními informacemi. Pokud navíc odvoláte svůj souhlas nebo vznesete námitku proti zpracování nebo pokud se rozhodnete neposkytnout určité osobní údaje, může se stát, že vám nebudeme moci poskytnout některé nebo všechny naše služby.

 1. Mezinárodní používání stránek

Pokud tyto stránky navštěvujete ze zemí mimo Spojené státy, vezměte prosím na vědomí, že poskytnutím vašich osobních údajů jsou tyto údaje přenášeny, ukládány, shromažďovány nebo zpracovávány ve Spojených státech, kde jsou umístěny a provozovány naše servery.

 1. Soukromí dětí
 2. Záměrně neshromažďujeme ani nevyžadujeme žádné osobní údaje od dětí mladších 16 let bez souhlasu jejich rodičů. V případě, že zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte, neprodleně podnikneme kroky k jejich odstranění. Pokud jste rodič nebo zákonný zástupce a domníváte se, že nám vaše dítě poskytlo své osobní údaje, můžete nám napsat e-mail na adresu [email protected] nebo nás kontaktovat pomocí informací uvedených v části 15.

V rámci platných pravidel ochrany soukromí byly stanoveny pokyny na ochranu soukromí dětí online. Společnost Basic Fun se zavazuje dodržovat tyto zásady, včetně zásad stanovených CARU, pro ochranu soukromí a zabezpečení online. Rádi bychom, abyste si tyto webové stránky prohlédli a ujistili se, že jste s naším přístupem a prezentací spokojeni. Společnost Basic Fun nechce shromažďovat žádné informace, které by vám jako rodiči vadily, kdyby nám vaše dítě poskytlo.

Naše bezpečnostní pokyny přísně zakazují zveřejňování informací, které by mohly dítě osobně identifikovat, jako je jeho fotografie, skutečné jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo nebo fyzická poloha, pokud s tím rodič výslovně nesouhlasí, například v souvislosti s tím, že se stane vítězem soutěže, finalistou atd. Snažíme se také zabránit tomu, aby se děti setkávaly s webovým obsahem, který by v nich mohl vyvolat pocit úzkosti nebo strachu, a proto důsledně regulujeme odkazy na externí webové stránky.

 1. Odkazy na webové stránky třetích stran

Nejsme zodpovědní za postupy používané jakýmikoliv webovými stránkami nebo službami, na které se odkazuje nebo které jsou propojeny s těmito stránkami, včetně informací nebo obsahu, který je na nich obsažen. Doporučujeme vám, abyste před poskytnutím osobních údajů třetím stranám tyto údaje prozkoumali a položili jim otázky, protože na všechny poskytnuté osobní údaje se vztahují oznámení o ochraně osobních údajů příslušné třetí strany.

 1. Obyvatelé Kalifornie

S určitými výjimkami se tento oddíl vztahuje na naše shromažďování a používání „osobních údajů“, pokud jste obyvatelem Kalifornie, jak vyžaduje kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů z roku 2018 a jeho prováděcí předpisy ve znění kalifornského zákona o právech na ochranu soukromí (dále jen „CPRA„). Tento oddíl popisuje (1) kategorie námi shromažďovaných a zveřejňovaných osobních údajů, které podléhají zákonu CPRA, (2) vaše práva na ochranu osobních údajů podle zákona CPRA a (3) způsoby uplatnění vašich práv.

Když v kontextu zákona CPRA používáme pojem „osobní údaje“, máme na mysli informace, které identifikují, týkají se, popisují, mohou být spojeny s konkrétním kalifornským spotřebitelem nebo domácností nebo by s nimi mohly být přímo či nepřímo spojeny.

Pokud si přejete obdržet kopii tohoto oddílu v jiném formátu (např. tisknutelném) nebo jazyce, kontaktujte nás prosím pomocí informací uvedených v oddíle 15.

 1. Kategorie shromažďovaných, používaných a sdílených osobních údajů

Během posledních 12 měsíců jsme od našich spotřebitelů shromáždili následující kategorie osobních údajů. Zdroje, ze kterých tyto informace získáváme, a způsoby, jakými tyto informace používáme, jsou uvedeny v části 2 výše. Nebudeme shromažďovat další kategorie osobních údajů ani používat osobní údaje, které jsme shromáždili, k podstatně odlišným, nesouvisejícím nebo neslučitelným účelům, aniž bychom vás na to upozornili.

Kategorie shromažďovaných osobních údajů Kategorie zdroje, ze kterého jsou osobní údaje shromažďovány Účel sběru Kategorie příjemců, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny pro obchodní účely Jsou osobní údaje prodávány nebo sdíleny?
identifikační údaje, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Přímo od vás Viz výše uvedený oddíl „Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje“. Poskytovatelé služeb Ne
Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském zákoně o záznamech zákazníků (Cal. Občanské právo. Code § 1798.80(e)), jako je jméno, podpis, číslo sociálního pojištění, adresa, telefonní číslo, číslo pasu, číslo řidičského průkazu nebo státní identifikační karty, číslo pojistné smlouvy, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání, číslo bankovního účtu, informace o zdravotním stavu nebo zdravotní pojištění. Přímo od vás Viz výše uvedený oddíl „Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje“. Poskytovatelé služeb Ne
Internet nebo jiná podobná síťová aktivita. přímo od vás a soubory cookie Viz výše uvedený oddíl „Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje“. Poskytovatelé služeb Ne
Geolokační údaje Přímo od vás, od obchodních partnerů a ze souborů cookie. Viz výše uvedený oddíl „Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje“. Poskytovatelé služeb Ne
Informace týkající se profese nebo zaměstnání. Přímo od vás; Obchodní partneři Viz výše uvedený oddíl „Účely, pro které shromažďujeme osobní údaje“. Poskytovatelé služeb Ne

Pokud jste občanem Kalifornie, máte právo získat: (a) seznam všech třetích stran, kterým jsme v uplynulém roce poskytli vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu, a (b) popis kategorií zveřejněných osobních údajů, a to tak, že nás kontaktujete podle níže uvedeného oddílu „Kontaktujte nás“.

Každou kategorii vašich osobních údajů budeme uchovávat tak dlouho, jak bude nutné k naplnění účelů popsaných v části „Jak můžeme vaše osobní údaje používat“ výše, pokud platné zákony nevyžadují jinak. Kritéria, podle kterých určíme, jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat, zahrnují: vaše Osobní údaje potřebujeme, abychom vám mohli poskytnout produkty nebo služby, které jste si vyžádali; nadále s vámi udržujeme vztah; vyžádali jste si od nás informace, produkty nebo služby; máme zákonné právo nebo povinnost nadále uchovávat vaše Osobní údaje; máme závazek vůči třetí straně, který se týká vašich Osobních údajů; naše zásady a povinnosti týkající se uchovávání nebo vedení záznamů nám ukládají uchovávat vaše Osobní údaje; máme zájem poskytovat vám informace o našich službách; a máme jiný obchodní účel pro uchovávání vašich Osobních údajů.

 1. Vaše práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii

Pokud jste obyvatelem Kalifornie, můžete mít až na určité výjimky následující práva:

Právo na soukromí Popis
Oznámení Právo být informován o tom, jaké kategorie osobních údajů budou shromažďovány v okamžiku shromažďování nebo před ním a k jakým účelům budou použity a sdíleny.
Přístup na Právo požadovat kategorie osobních údajů, které jsme shromáždili v předchozích dvanácti (12) měsících, kategorie zdrojů, z nichž byly osobní údaje shromážděny, konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili, a obchodní účely, pro které jsou tyto osobní údaje shromažďovány a sdíleny. Můžete si také vyžádat kategorie osobních údajů, které byly zpřístupněny pro obchodní účely, a kategorie třetích stran v období dvanácti (12) měsíců před vaší žádostí o vaše osobní údaje.
Přenositelnost dat Právo získat osobní údaje, které jste nám dříve poskytli.
Vymazání Právo na vymazání vašich osobních údajů. Upozorňujeme však, že vaší žádosti o vymazání nemusíme vyhovět, pokud jsme my (nebo naši poskytovatelé služeb) povinni nebo oprávněni uchovávat vaše osobní údaje pro jednu nebo více z následujících kategorií účelů: (1) k dokončení transakce, pro kterou byly Osobní údaje shromážděny, k poskytnutí vámi požadovaného zboží nebo služby nebo k dokončení smlouvy mezi námi a vámi; (2) k zajištění integrity, bezpečnosti a funkčnosti našich webových stránek; (3) k dodržení platných zákonů nebo zákonných povinností nebo k výkonu práv podle zákona (včetně práva na svobodu projevu); nebo (4) k jinému internímu použití vašich Osobních údajů zákonným způsobem, který je slučitelný s kontextem, v němž jste je poskytli.
Oprava Až na určité výjimky máte právo požadovat, abychom opravili nesprávné osobní údaje, které o vás shromažďujeme nebo uchováváme. Jakmile obdržíme a potvrdíme vaši ověřitelnou žádost spotřebitele (viz níže), opravíme (a nařídíme všem našim poskytovatelům služeb, kteří mají vaše údaje v našem zastoupení, aby opravili) vaše osobní údaje z našich záznamů, pokud se neuplatní výjimka. Vaši žádost o opravu můžeme zamítnout, pokud (a) věříme, že osobní údaje, které o vás uchováváme, jsou přesné; (b) oprava informací by byla nemožná nebo by byla nepřiměřená; nebo (c) pokud je žádost v rozporu s našimi zákonnými povinnostmi.
Odhlášení prodeje nebo sdílení osobních údajů Vaše osobní údaje neprodáváme ani nesdílíme. Pokud bychom tak učinili, měli byste právo prodej nebo sdílení vašich osobních údajů odmítnout.

Žádost týkající se vašich osobních údajů můžete podat pouze vy nebo osoba registrovaná u kalifornského státního tajemníka, kterou zmocníte k jednání vaším jménem. Žádost můžete podat také jménem svého nezletilého dítěte.

Žádost o přístup nebo přenositelnost údajů můžete podat pouze dvakrát během 12 měsíců. Žádost musí:

 1. Fyzické osoby v Evropské unii, Evropském hospodářském prostoru a Spojeném království

Účelem tohoto oddílu je poskytnout informace a další ustanovení, která se vztahují na naše zpracování osobních údajů fyzických osob nacházejících se v Evropské unii a/nebo ve Spojeném království („UK„) v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů 2016/679 a obecným nařízením Spojeného království o ochraně osobních údajů (dále společně jen „GDPR„).

 1. Právní základ pro zpracování

Náš právní základ pro zpracování osobních údajů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajů závisí na příslušných osobních údajích a kontextu, v němž je zpracováváme. Zpracováváme vaše osobní údaje:

 1. Předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány a/nebo zpracovávány třetími stranami, které se nacházejí mimo EU nebo Spojené království, přičemž některé z nich nemusí být považovány za subjekty s odpovídající úrovní ochrany osobních údajů. Osobní údaje předáváme třetím stranám, které se nacházejí mimo EU nebo Spojené království, pouze v případě, že jsme zajistili odpovídající záruky ochrany těchto osobních údajů pomocí standardních smluvních doložek nebo jiných schválených metod.

 1. Vaše práva na ochranu osobních údajů

Podle GDPR můžete mít právo na:

Další informace o tom, jak uplatnit některá z těchto práv, naleznete v části 14 níže. V závislosti na tom, kde se nacházíte, můžete mít právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo jiného regulačního orgánu, pokud se domníváte, že jsme porušili některé z práv týkajících se vašich osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se nejprve obrátili na nás, abychom měli možnost vaše obavy řešit přímo před vámi.

 1. Uplatňování vašich individuálních práv na ochranu soukromí

Na základě uplatnění níže uvedených práv nebudete žádným způsobem diskriminováni, což znamená, že vám neodepřeme zboží nebo služby, neposkytneme vám jiné ceny nebo sazby za zboží nebo služby, ani vám neposkytneme jinou úroveň nebo kvalitu zboží nebo služeb.

Chcete-li uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů podle platných právních předpisů o ochraně osobních údajů, zašlete nám žádost jedním z následujících způsobů:

Ověření: Před vyřízením vašich požadavků musíme ověřit vaši totožnost. Pokud se nám zpočátku nepodaří ověřit vaši totožnost, můžeme si vyžádat další informace k dokončení procesu ověření. Osobní údaje uvedené v žádosti použijeme pouze k ověření totožnosti žadatele. Pokud jste oprávněný zástupce, který podává žádost jménem kalifornského spotřebitele, budeme muset ověřit také vaši totožnost, což může vyžadovat doložení písemného zmocnění nebo plné moci.

Na žádosti se snažíme odpovídat ve lhůtě vyžadované příslušnými právními předpisy. Pokud budeme potřebovat více času, písemně vás budeme informovat o důvodu a době prodloužení.

Pokud u nás máte účet, doručíme vám písemnou odpověď na tento účet. Pokud u nás nemáte účet, doručíme vám písemnou odpověď poštou nebo elektronicky podle vaší volby.

Za zpracování nebo odpověď na vaši žádost neúčtujeme poplatek, pokud není nadměrná, neopakuje se nebo není zjevně neopodstatněná. Pokud zjistíme, že žádost je zpoplatněna, sdělíme vám důvody tohoto rozhodnutí a před vyřízením žádosti vám poskytneme odhad nákladů.

Pokud nemůžeme ověřit vaši totožnost a potvrdit, že se osobní údaje týkají vaší osoby, nemůžeme na vaši žádost odpovědět ani vám osobní údaje poskytnout.Podání ověřitelné žádosti spotřebitele nevyžaduje, abyste si u nás vytvořili účet.

Některé žádosti můžeme odmítnout nebo splnit pouze částečně, jak to povoluje nebo vyžaduje zákon. Pokud například požádáte o vymazání osobních údajů, můžeme si ponechat osobní údaje, které musíme uchovávat pro právní účely.

Odvolání: Pokud nejste spokojeni s vyřešením své žádosti a chcete podat odvolání, napište nám na adresu [email protected].

 1. Změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů

Vezměte prosím na vědomí, že toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času upravit nebo aktualizovat, a proto jej pravidelně kontrolujte. Pokud dojde k podstatným změnám, můžeme vám poskytnout aktualizované oznámení o ochraně osobních údajů. Pokud není uvedeno jinak, veškeré změny tohoto oznámení o ochraně osobních údajů se použijí okamžitě po zveřejnění na Stránkách.

 1. Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se našich postupů nebo tohoto oznámení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na adrese [email protected]. Můžete nám také napsat na adresu:

Basic Fun, Inc.
301 Yamato Road, Suite 4200
Boca Raton, FL 33431
1.561.208.7970
[email protected]

Aktivace poukazu: NV8YYE, 7NY8SF, MAMFBG4, J5TQ245, 3Q6A6K6, DMEP5Z7, BR4MUQ, 7ZHXP29, 79AUU610, EDB7NZ11, TCK9H812, M4B97U13, NXYCFJ14, 6P3AJJ, B4GZPX16, D5TCK217, PNANP918, GQ54R9, 52B2VG2, AGTTUF3, 9XDN9C4, Q9NPCY, JGHR7H2, 9QXUTZ3, A8CU8A4, PN8XRW, PGCRSU, QURCWW, DUBDKU, YJZUGG, 2MSSQ2, MGS6S6, R8XUE4, 1C3MWW4, TMQGNH, MS37NR, 1P9SVAQ, 1DUKB4F.

welcome-kids-alt

Kid’s Section

Play and explore with our Pets!

All ages are welcome!

Play Here